ZákonPopis
 Ústavní zák. č. 1/1993 Sb.  Ústava České republiky
Usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
Zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
Zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
Zákon č. 72/2012 Sb. O obcích – změny z r. 2012
Zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
Zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
Zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
Zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
Zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
Zákon č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů
Zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
Zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Zákon č. 14/2017 Sb. …kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon